Устав на сдружението

Устав на сдружение с нестопанска цел

”СДРУЖЕНИЕ НА РУСОФИЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Този устав урежда устройството и дейността на сдружение с нестопанска цел с наименование „СДРУЖЕНИЕ НА РУСОФИЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, наричано по-долу за краткост „СДРУЖЕНИЕТО”. На латиница името ще се изписва по следния начин: “ASSOCIATION OF RUSSOPHILES IN BULGARIA” (2) СДРУЖЕНИЕТО е юридическо лице по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Дейността на сдружението не се ограничава със срок. (3) СДРУЖЕНИЕТО се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

Чл. 2. Седалището на СДРУЖЕНИЕТО е в гр.София.

Чл. 3. Всяко писмено заявление от името на СДРУЖЕНИЕТО трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК номер.

глава втора

ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ, ДЕЙНОСТ

чл. 4. "Сдружението на русофилите в България" е доброволна, патриотична, демократична обществена организация, която осъществява своята дейност върху основата на Конституцията, законите, исторически утвърдените демократични традиции, Устава и приетите решения на ОС и има следните основни цели:

 • Развитие и задълбочаване на многовековните нерушими духовни, културни, икономически, политически, образователни, дружески и други отношения на Република България с Руската Федерация, на българския народ с руския народ, както и с всички  народи живеещи на територията на Руската Федерация;
 • Съхраняване на родовата памет и предаване на младото поколение езика и културата на Русия;
 • Поддържане и задълбочаване на дружески отношения между Руската Федерация, Балканските страни и другите държави от ЕС;
 • Задълбочаване на дружбата между България и другите православни държави и чуждестранни и местни православни организации.;
 • Устояване на принципите на свобода, равенство и братство;
 • Борба против фашизма, неофашизма и антисемитизма във всичките им проявления.”
 • Развитие и задълбочаване на взаимоизгодните и дружески отношения между Русия и Европейския съюз.

чл. 5. Средствата за постигане на целите на сдружението са:

 • Организиране и реализация на самостоятелни и съвместни културни, научнообразователни, изследователски, спортни, бизнес, младежки, религиозни и туристически дейности, програми и проекти с Руската Федерация и/или руски граждани, а също така и с държавите от ОНД и граждани на тези държави;
 • Организиране и реализация на форуми, конференции, симпозиуми, изложби, семинари, кръгли маси и други мероприятия на тема българо-руските взаимоотношения;
 • Съдействие на български и чуждестранни физически и юридически лица, държавата и общините при организиране на спектакли, концерти, празнични и масови мероприятия, конкурси и др., свързани с българо-руските взаимоотношения и участие в такива мероприятия в страната и чужбина;
 • Построяване на нови, реставриране и поддръжка на вече съществуващи паметници, създадени в памет на Освобождението на България и другите балкански страни от османско иго, в памет на Освобождението на България и другите европейски държави от фашистката диктатура, а също така и паметници, отразяващи духовните, религиозните и културните връзки на България с Русия;
 • Разпространение и популяризиране на руския език и култура на територията на Република България чрез организиране на различни образователни прояви, информационна, публицистична и всяка друга дейност, незабранена от закона;
 • Популяризиране на руското образование и спорт в Република България чрез организиране на различни обществени мероприятия;
 • Поддържане и задълбочаване на контактите с българското население, живеещо на територията на Руската Федерация и в страните от ОНД и подпомагане на това население;
 • Подпомагане и оказване на помощ на граждани на Руската Федерация и на граждани от ОНД, изпаднали в нужда на територията на Република България, на териториите на балканските държави и на териториите на другите държави от ЕС;
 • Създаване на условия за задълбочаване на контактите и връзките между Българската и Руската православна църква;
 • Поддържане на активна връзка със сродни организации, с държавните и общинските учреждения и институции, сътрудничество с всички демократически партии, с физически и юридически лица и с международни организации за популяризиране и представяне на своите идеи, цели и дейност.

Чл. 6. Предметът на дейност на СДРУЖЕНИЕТО е в съответствие с целите му и съобразно предвидените в този Устав средства за постигането им.

Чл. 7. (1) СДРУЖЕНИЕТО може да извършва допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано и като използва прихода за постигане на определените в Устава цели. Извършваната от СДРУЖЕНИЕТО стопанска дейност се подчинява на условията и по реда, определени с нормативните актове, регулиращи съответния вид стопанска дейност. (2) С оглед постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО и подпомагане на основната му дейност то може да извършва следната допълнителна стопанска дейност: 1. Производство и продажба на всякакви незабранени от закона стоки, свързани с дейността на Сдружението, продажба на билети за посещение на организираните мероприятия; 2. Маркетингова, туристическа, транспортна, издателска и рекламна дейност, сключване на спонсорски и рекламни договори;  3. Представителство, посредничество и агентство, импресарска дейност, консултантски услуги и търговия с артикули и сувенири;  4. Извършване на всякакви сделки с интелектуална собственост; 5. Организиране на школи и курсове за обучение и квалификация на кадри. 6. Управление на собствено или предоставено движимо и недвижимо имущество, чрез отдаването му под наем или под друга възмездна форма. 7. Организиране на платени курсове и кръжоци по различни направления на музиката, бизнеса и изкуството. (3) Сдружението може да осъществява и други стопански дейности, свързани с предмета на основната дейност и незабранени от закона.

Чл. 8. СДРУЖЕНИЕТО осъществява дейността си съобразно вътрешни правила, които се приемат от Управителния съвет.

глава трета

УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 9. Органи на СДРУЖЕНИЕТО са:  1. Общо събрание – върховен орган; 2. Управителен съвет – управителен орган.

Раздел I

Общо събрание

Чл. 10. Общото събрание на членовете на СДРУЖЕНИЕТО е върховен колективен орган и се състои от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО. чл. 11 (1)  Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението, в населеното място, където е седалището му.  (2) Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице. Чл. 12. (1) Свикването на Общото събрание от Управителния съвет става чрез покана, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. (2) Поканата за свикване на Общото събрание се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на СДРУЖЕНИЕТО най-малко един месец преди насрочения ден. Чл. 13.  Заседанията на Общото събрание се председателстват от Председателя на Управителния съвет или от друг, избран от Управителния съвет член на сдружението.  (2) Когато заседанието няма да се води от Председателя на Управителния съвет, името на председателстващия трябва да се съдържа в поканата за Общо събрание. Чл. 14. Общото събрание се счита законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. Ако не се яви нужният брой, събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят. Чл. 15. В общото събрание всеки член има право на един глас. Гласуването е явно. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. (2) Решенията в общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете от присъстващите, но за изменение и допълнение на Устава, за прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО или за сливането му с друго, за приемане или изключване на член е необходимо мнозинство 2/3 от всички членове. (3) За гласуване предсрочно прекратяване мандата на Управителния съвет и в други предвидени в този Устав случаи, Общото събрание решава с мнозинство повече от половината от всички членове на сдружението.  (4) По въпроси, които не са били предварително включени в обявения в поканата дневен ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения, освен ако Общото събрание не гласува с мнозинство 2/3 от присъстващите да бъдат разгледани. (5) Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг(а), неговите низходящи и възходящи роднини, както и до роднините му по съребрена линия и по сватовство до втора степен, както и за юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения. (6) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава. Споровете могат да бъдат повдигнати пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или негов орган в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на съответното решение.

Чл. 16. (1) Общото събрание: 1. Приема, изменя и допълва Устава; 2. Приема други вътрешни актове; 3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет; 4. Избира Председател на Управителния съвет; 5. Приема и изключва членове; 6. Приема отчета за дейността на Управителния съвет и Годишния финансов отчет 7. Взема решение за откриване и закриване на клонове; 8. Взема решение за участие в други организации; 9. Взема решение за преобразуване или прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО; 10. Приема основните насоки и програма за дейността и развитието на СДРУЖЕНИЕТО; 11.  Приема бюджета на СДРУЖЕНИЕТО; 12.  Взема решения относно размера на членския внос; 13.  Приема доклада по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ;

 1. Отменя решения на Управителния съвет на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на СДРУЖЕНИЕТО;  15. Взема решение за сътрудничество с други сдружения със сходна цел и участието им в дългосрочни общи инициативи; 16. Избира и освобождава Почетен председател; 17. Взема други решения, предвидени в Устава и в закона. (2) Решенията на общото събрание са задължителни за Управителния съвет и членовете на сдружението.

Раздел II

Управителен съвет

Чл. 17. (1) Управителният съвет е ръководен изпълнителен и представителен орган на СДРУЖЕНИЕТО и се  състои от трима членове на сдружението, избрани от Общото събрание. Юридически лица, които са членове на сдружението могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на СДРУЖЕНИЕТО.  (2) Управителният съвет се избират за срок от 5 години, без ограничения в броя на мандатите. До избиране на нов управителен съвет старият Управителен съвет продължава да изпълнява своите функции. Изборът на членове на Управителния съвет се извършва с явно гласуване. (3) Управителният съвет се произнася с решения, предложения и мнения.

Чл. 18. Управителният съвет: 1. Представлява СДРУЖЕНИЕТО, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове; 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 3. Разпорежда се с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО при спазване изискванията на Устава и другите вътрешни актове на СДРУЖЕНИЕТО; 4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО; 6. Определя реда и организира извършването на дейността на СДРУЖЕНИЕТО и носи отговорност за това; 7. Определя адреса на сдружението; 8. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава. 9. Определя срока и реда  за внасянето на членски внос; 10. Взема решения по всички въпроси, които имат организационен и ръководен характер и които по закон или съгласно Устава не са от компетенцията на Общото събрание;

Чл. 19.  Общото събрание избира Председател на Управителния съвет. Председателят е организационен орган на Управителния съвет. Той свиква  и председателства заседанията на Управителния съвет и координира дейността между  отделните му членове. (2) Председателят на Управителния съвет се избира измежду членовете му за срок от 5 години, без ограничения в броя на мандатите. (3) Председателят на Управителния съвет отговаря за подготовката, провеждането и дневния ред на заседанията, валидността на протокола и носи отговорност за разпределение на задълженията след приемане на решенията на Управителния съвет. (4) Председателят може да делегира отделни свои права и задължения на членовете на Управителния съвет.

Чл. 20. (1) Заседанията  на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. (2) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в петдневен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член. (3) Управителният съвет може да взема решение, мнение или предложение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. (5) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията за разпореждане с имущество на СДРУЖЕНИЕТО, решението за приемане на Вътрешни правила, както и решенията, свързани с ликвидация на СДРУЖЕНИЕТО - с единодушие.  (6) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет. (7) Решенията на Управителния съвет, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на сдружението, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 21. Мандатът на Управителния съвет се прекратява при: 1. изтичане срока му; 2. решение на Общото събрание; (2) Общото събрание може да гласува предсрочно прекратяване мандата на Управителния съвет, когато  членовете му трайно не полагат необходимата грижа за развитие дейността на сдружението или с действията си  уронват неговия престиж. (3) Решението си по предходната алинея Общото събрание взема с мнозинство повече от половината от всички членове на сдружението.

Чл. 22. Мандатът на член на Управителния съвет се прекратява предсрочно при: 1. Напускане на сдружението; 2. Изключване от сдружението; 3. Смърт или поставяне под запрещение; 4. Оттегляне; 5. По решение на Общото събрание; (2) В случаите на т.4 се подава писмена молба за оттегляне до Управителния съвет. Управителния съвет я разглежда и се произнася по нея с мнение. В двуседмичен срок от произнасянето по молбата за оттегляне, Управителния съвет свиква Общо събрание за гласуване на молбата и избиране на нов член на Управителния съвет.  (3) Общото събрание може да вземе решение за предсрочно прекратяване мандата на член на Управителния съвет, когато трайно не полага необходимата грижа за развитие  дейността на сдружението, с действията си  уронва неговия престиж или умишлено не изпълни решение на Общото събрание.

Чл. 23.  (1) Мандатът на Председателя на Управителния съвет се прекратява предсрочно при: 1. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си; 2. оттегляне; 3. по решение на Управителния съвет; (2) Оттеглянето на Председателя става чрез писмена или устна молба до Управителния съвет, отправена по време на заседание. Управителния съвет на същото заседание гласува молбата и ако я приеме, избира измежду членовете си нов Председател. (3) Ако решението по молбата на същото заседание създава затруднения за дейността на СДРУЖЕНИЕТО, Управителният съвет може да отложи нейното решаване до следващото си заседание. (4) При трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си или при системно неявяване на заседанията на Управителния съвет и неизпълнение на задълженията си към СДРУЖЕНИЕТО, предвидени в Устава, решение на Общото събрание или Управителния съвет, последният може да гласува решение за освобождаване на Председателя от поста му. В случая е необходимо единодушие на членовете на съвета, като Председателят не участва в гласуването.

глава четвърта

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 24. (1) При взаимоотношенията си с трети лица СДРУЖЕНИЕТО се представлява от Председателя на Управителния съвет. При необходимост Председателят може да упълномощи и други лица, членове на СДРУЖЕНИЕТО за извършване на определени действия, които конкретно се посочват в делегираните правомощия.  (2) По съдебни спорове между СДРУЖЕНИЕТО и управителния му орган, съответно членове на управителния орган, СДРУЖЕНИЕТО може да се представлява и от избрани от Общото събрание едно или няколко лица. (3) Изходящата кореспонденция на СДРУЖЕНИЕТО се подписва от Председателя.

глава пета

ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.  25. (1) Членството в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно.  (2) Член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде всяко юридическо лице или всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което: приема изцяло идеите и целите на СДРУЖЕНИЕТО и е прието за член по установения ред. (3) Лицето, желаещо да членува в СДРУЖЕНИЕТО подава молба до Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 26. Всеки член на сдружението има право да участва в  работата, програмите и дейността на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 27 . Всеки член на сдружението  е длъжен: 1. Да спазва Устава и вътрешните правила на СДРУЖЕНИЕТО и да изпълнява решенията на неговите органи; 2. Да съдейства активно за постигане на целите и идеите на СДРУЖЕНИЕТО и да участва в неговите прояви; 3. Редовно да заплаща членски внос в размера, гласуван от Общото събрание; 4. Да полага грижи за стопанисването и опазването на имуществото на СДРУЖЕНИЕТО; 5. Да бъде лоялен  към СДРУЖЕНИЕТО и с поведението си да утвърждава престижа, авторитета и влиянието на СДРУЖЕНИЕТО;

Чл.28. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права не може да бъде предоставено другиму.

Чл. 29. Членството в сдружението се прекратява при:  1. Доброволно напускане; 2. Изключване; 3. При прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО; 4.  При смърт или поставяне под запрещение;

Чл. 30. Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО може доброволно да напусне организацията.

Чл. 31. (1) СДРУЖЕНИЕТО може да  изключи от редовете си членове, когато: 1. Системно не изпълняват задълженията си, предвидени в Устава или решения на органите на СДРУЖЕНИЕТО; 2. Накърняват доброто име на СДРУЖЕНИЕТО или интересите му; 3. Системно не участват в дейността на СДРУЖЕНИЕТО или осъществяват поведение, което прави понататъчното членство в СДРУЖЕНИЕТО несъвместимо; (2)  Предложение за изключване се прави от Управителния съвет или от 1/4 от членовете на СДРУЖЕНИЕТО. (3) Решението за изключване се взема от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички членове.

глава шеста

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 32. По решение на Общото събрание може да бъде избран Почетен председател на Сдружението.  (2) За Почетен председател може да бъде избрано лице с особени заслуги за развитието на дейността на Сдружението.  (3) Почетният председател има право да присъства на заседанията на Общото събрание на членовете.

глава седма

ПРИХОДИ, ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

Чл. 33.  За осъществяване на своята дейност и постигане на целите си, СДРУЖЕНИЕТО набира финансови средства и формира имущество от следните източници:  1. Членски внос и допълнителни парични вноски; 2. Дарения, спонсорство и завещания от членове, както и от български и чуждестранни физически и юридически лица; 3. Приходи от участия в прояви, проекти, целеви програми и други дейности, свързани с целите и предмета на дейност СДРУЖЕНИЕТО; 4. Приходи от допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност на СДРУЖЕНИЕТО; 5. Предоставени средства и имущество от държавата, общините и други лица; 6. Приходи от управлението на собствено имущество. Чл. 34. Размерът на членския внос се определя от Общото събрание, а срокът и редът  за внасянето му се определят от Управителния съвет.  Чл. 35. (1) СДРУЖЕНИЕТО води необходимата отчетност и счетоводна документация, в съответствие със законите на Република България. Годишните финансови отчети подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството. (2) Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, СДРУЖЕНИЕТО ще изготвя информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност. (3) Годишният доклад за дейността, изготвен съгласно изискванията на чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ е публичен и се публикува в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията.

Чл. 36. Сдружението не разпределя печалба и не изплаща дивиденти.

Чл. 37. (1) Сдружението като организация за извършване на общественополезна дейност разходва имуществото си за реализиране на целите на настоящия Устав. Средствата на СДРУЖЕНИЕТО не могат да се използват за партийни и религиозни цели. (2) СДРУЖЕНИЕТО може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите си при стриктно спазване на разпоредбата на чл. 41 от ЗЮЛНЦ. Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се осъществява по ред, приет от Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО. (3) В случаите, визирани в чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ, решенията за безвъзмездно разходване на средства се вземат с мнозинство от Общото събрание с 2/3 от всички членове. (4) СДРУЖЕНИЕТО не може да сключва сделки с лицата, посочени в чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на СДРУЖЕНИЕТО или са сключени при общи условия, обавени публично.

глава седма

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 38.  СДРУЖЕНИЕТО  се прекратява: 1. с решение на Общото събрание; 2. с решение на Окръжния съд по седалището му в предвидените от закона случаи.

Чл. 39. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация. (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице - ликвидатор. (3) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 40. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори всички кредитори на СДРУЖЕНИЕТО от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на СДРУЖЕНИЕТО. Ликвидацията се извършва при стриктното спазване на чл. 43 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 41. Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се предоставя по решение на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или подобна нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено, то се предава на общината, в която е седалището на СДРУЖЕНИЕТО. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.

Чл. 42. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на сдружението от Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията.

глава седма

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43. СДРУЖЕНИЕТО има символи, които се утвърждават с решение на Общото събрание.

Чл. 44. СДРУЖЕНИЕТО води книга за протоколите от заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет. Ръководещият заседанието на съответния колективен орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на протокола.

Чл. 45. По всички въпроси, които  не са решени в настоящия Устав се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел и другите закони на страната.

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close