Информация по чл. 13 от Общия регламент за защита на личните данни

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 13 ОТ ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕ И ПЕРСОНАЛЕН СЪСТАВ НА

УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ЮЛНЦ “СДРУЖЕНИЕ НА РУСОФИЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, ВПИСАНО В РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПРИ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА С ЕИК 205234112

Целта на настоящата информация е да обясни, как, за какъв период от време и за какви цели, ще бъдат ползвани предоставените от Вас лични данни, както и да Ви уведомим за Вашите права, във връзка с обработването и съхранението на Вашите лични данни от ЮЛНЦ “СДРУЖЕНИЕ НА РУСОФИЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ ”.

Молим, да се запознаете внимателно с изложеното по-долу.

I.  От кого ще се ползват личните Ви данни

Личните Ви данни ще се ползват изключително от ЮЛНЦ “СДРУЖЕНИЕ НА РУСОФИЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ ”, със седалище и адрес на управление в град София, обл. София (столица), общ. Столична, Район “Искър”, ж.к.. “Дружба 2”, бл. 319, вх. В, ет. 5, ап. 67 вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията на Република България с ЕИК 205234112, адрес на електронна поща:

info@bulgaria-eurasia.com,, като Администратор на лични данни.

В случай, че имате въпроси относно ползването на Вашите лични данни или желаете да упражните правата си като субект на лични данни молим, да се свържете с отговорника по защита на личните данни в Сдружението на:

Адрес на електронна поща: info@bulgaria-eurasia.com;

Адрес: Република България, град София, п. к. 1582„ж.к. Дружба 2, бл. 405, вх. А, ет. 8 ап. 23, На вниманието на Отговорника по защита на личните данни;

II.    За какви цели ще се ползват личните Ви данни и на какво основание ще бъдат обработвани. Необходимост от ползването на личните Ви данни.

А) Цели

 1. Идентификация на кандидат членове и членове на Сдружението, както и на кандидат членове и членове на неговите управителни органи, във връзка с отношения предхождащи членствените правоотношения, отношения в условията на възникнало членство или неговото прекратяване.
 2. Извършване на подбор, прием и избор на членове на Сдружението, и членове в управителните му органи.
 3. Административно, правно и счетоводно обслужване във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на членственото правоотношение, в това число, но не изчерпателно изготвянето на всякакви документи касаещи лицата в тази връзка като: молби, декларации, заявления, покани за предстоящи заседания на управителните органи на Сдружението, протоколи от проведени заседания, списъци на присъстващите на проведени заседания на управителните органи на Сдружението, покани за предстоящи събития и други;
 4. Реализиране на права и изпълнение на задължения във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на членственото правоотношение;
 1. Обработване на молби, искания, заявления и др. от кандидат членове или членове;
 2. Използване на събраните данни за установяване на връзка с лицето по телефон, за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията му като член на Сдружението и/или член в управителен орган на Сдружението, както и отнасяща се до предстоящи събития, свързани с реализирането на целите на Сдружението и/или осъществяване на неговата допълнителна стопанска дейност.
 3. Водене на вътрешна статистика, изготвяне на отчети, справки и всякакви други документи, свързани с конкретно правоотношение с член на Сдружението и/или с член на негов управителен орган;
 4. Уреждане на вземания и спорове между Сдружението и негови кандидат членове или членове;
 5. Спазване на вътрешните правила на Сдружението;
 6. Контрол на достъпа до сградите и спазване на установеното работно време;

Сдружението не използва процеси на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране по смисъла на Регламента.

При необходимост да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата Информация, ще Ви предоставим нова такава и когато е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Б) Основания

 1. Спрямо цели от 1 до 6 – чл.6., ал.1., б. “Б” от Регламента, обработването е необходимо за сключването и/или изпълнението на договор (възникване и съществуване на членственото правоотношение) и чл. 6., ал.1., б. “В” от Регламента, обработването е необходимо за спазването на законово задължение на Сдружението, във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на членствените правоотношения;
 2. Спрямо цели от 7 до 10 - чл.6., ал.1., б. “Е” от Регламента, обработването е необходимо за целите на правните интереси на Сдружението и по-конкретно за задоволяване и защита на същите;

В) Необходимост от ползването на личните Ви данни.

В областта на членствените правоотношения, предоставянето и ползването на лични данни на кандидат членове и членове на Сдружението и на неговите управителни органи е необходимо за изпълнение на законови задължения на страните по правоотношението, както и за правилното и пълно изпълнение на предмета на самите правоотношения. Без тези лични данни, Сдружението не би могло да обезпечи пълното и законосъобразно изпълнение на целите си и осъществяването на допълнителната му стопанска дейност, както и да защити своите законови интереси и законовите интереси на своите кандидат членове и членове, както на Сдружението, така и на неговите управителни органи.

III.    Кои ваши лични данни ще събираме и ще ползваме:

Само личните данни, които са нужни за посочените в т. II., б. “А” по-горе цели, ще бъдат ползвани от Сдружението, като основно това са:

А) Категория “Общи лични данни”:

 1. Име, презиме, фамилия;
 2. ЕГН, ЛНЧ или друг официален и универсален идентификатор; дата и място на раждане, данни от документ за самоличност, както и пълни данни от документа за самоличност на чуждестранни физически лица, чиято идентификация се извършва единствено по този начин;
 3. Националност;
 4. Постоянен и настоящ адрес;
 5. Електронна поща;
 6. Телефонен номер;
 7. Трудова дейност (в автобиографичен вид, трудов стаж и опит в определена професия и сектори, в които лицето е работило), в случаите когато има изискване за това в Закон или в друг нормативен акт и др.;
 8. Професия, квалификация; образование (в автобиографичен вид, номер на диплома и дата на издаване, степени и звания), в случаите когато има изискване за това в Закон или в друг нормативен акт и др.;
 9. Банкова сметка, финансова и данъчна информация;

Б) Категория “Специални лични данни”:

 1. Данни за здравословно състояние, в случаите когато има изискване за това в Закон или друг нормативен акт;

В) Категория “Лични данни, свързани с присъди и нарушения”:

 1. Данни от свидетелство, в случаите когато има изискване за това в Закон или друг нормативен акт;

IV.   На кого може да се наложи да предоставим Вашите лични данни:

В определени случаи, за постигане на целите посочени в т. II, б. “А” по-горе; когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато това се налага за защитата на наши права и законни интереси и/или на правата и законните интереси на други лица, ползващи извършваните от нас услуги и/или на правата и законните интереси на други наши доставчици и/или контрагенти, може да се наложи да предоставим личните Ви данни на:

 1. Държавни и общински органи – НОИ, НАП, КЗЛД, Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията в Република България, съд, прокуратура и др.;
 2. Лица, ползващи предоставяните от нас услуги, наши доставчици и други контрагенти при осъществяване на целите ни и допълнителната стопанска дейност или във връзка с поети от нас задължения по договори, чието изпълнение съпътства осъществяването на целите ни и допълнителната стопанска дейност, например: издателства и рекламни агенции, доставчици на информационни технологии, доставчици на транспортни услуги, турагенти, хотелиери или доставчици на други логистични услуги, пощенски и куриерски оператори, банки и други финансови институции, застрахователи и други;
 3. Лица, обработващи Вашите лични данни от името и за сметка на ЮЛНЦ “СДРУЖЕНИЕ НА РУСОФИЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ”.

Всички трети лица, които в определени случаи може да получат данните Ви, ще са изрично задължени да пазят и обработват същите съобразно изискванията на Регламента и когато е приложимо, съгласно Закона за защита на личните данни.

В случаите, в които Сдружението е предоставило Ваши данни на други получатели, имате право по всяко време да поискате от нас информация относно извършено уведомяване до тях, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни;

Сдружението ще предоставя данните Ви на трети лица извън Европейския съюз, дотолкова, доколкото е необходимо за изпълнение на неговите уставни цели и допълнителна стопанска дейност. В случай на отчетена необходимост от такова представяне, същото ще бъде извършено съобразно изискванията на Регламента, при спазване на всички мерки за безопасност и утвърдените в Сдружението процедури.

V.   Вашите права като субект на личните данни

Във връзка с обработването на Вашите лични данни, имате следните права:

 1. Да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, да разберете какви Ваши лични данни обработваме и да получите достъп до същите, информация относно обработването им, както и относно правата Ви във връзка с това;
 2. Да получите предоставените от Вас лични данни в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и посредством електронни и друг вид средства на комуникация, да поискате и получите копие от Вашите лични данни;
 3. Да поискате личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, когато това е технически възможно;
 4. Да поискате да коригираме неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 5. Да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и не е налице законово задължение или правен интерес за Сдружението ни, въз основа на които законосъобразно да продължава да ги пази;
  • когато сте оттеглили своето съгласие и няма друго правно регламентирано основание за обработването им;
  • когато сте възразил срещу автоматизираното вземане на решения (данните се изтриват само в системите, осъществяващи автоматизирано вземане на решение);
  • когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава член, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 6. Да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни, когато:
  • оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим коректността на личните данни;
  • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
  • Сдружението ни не се нуждае повече от личните Ви данни за целите, за които са били събрани, но Вие изисквате да бъдат запазени за установяването, упражняването или защитата на Вашите правни претенции;
 • сте възразили срещу обработването на данните основано на наличието на правен интерес за Сдружението ни, докато трае проверката, дали правните интереси на Сдружението имат преимущество пред Вашите такива.
 1. Да оттеглите Вашето съгласие за обработка на личните Ви данни по всяко време с нарочно искане за това, отправено до Сдружението (само за случаите, когато обработването на личните данни се базира на предоставено съгласие) като такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му;
 2. Да възразите срещу определени видове обработка, включително автоматизирана обработка и профилиране, основаващи се единствено на правен интерес, по смисъла на приложимото законодателство и да получите информация от Сдружението, във връзка с Вашето възражение, в случай, че същото не е изпълнено;
 3. Да възразите срещу това да бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси;
 4. Да бъдете уведомен за нарушаване сигурността на личните Ви данни при условията и по реда на чл. 34. от Регламента, когато нарушаването на сигурността на личните Ви данни може да породи висок риск за Вашите права и свободи;
 5. Да получите информация, при условията и по реда на чл.14. от Регламента, в случай, че Сдружението получи Вашите лични данни от друг източник;
 6. На жалба до надзорния орган, който за Република България е Комисия за защита на личните данни, с адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров”

№2, интернет страница – www.bulgaria-eurasia.com

VI.     Срок на обработване и съхранение на личните Ви данни:

Личните Ви данни ще бъдат обработвани и съхранявани, докато е налице нормативно установено основание за това.

VII.    Отговорни ли сме за верността на Вашите данни:

Сдружението не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас или от други източници данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните, и във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, следва да ни уведомите незабавно.

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close